N.E.R.D & Rihanna, Valid vs. Ramirez & Mike Temoff - Lemon (Sergey Kutsuev Mash)